سه شنبه، 9 خرداد 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

حفظ و توسعه سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان
بهبود همیشگی سامانه های مورد بهره برداری شرکت و مشتریان
ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان
رسیدگی به هنگام به شکایات وپیشنهادها ،انتقادها
در تلاطم بورس ما راهنمای شما هستیم

  همراه با ما   به دنیای بورس   قدم بگذارید
تاریخ به روز رسانی:1396/03/09
تاریخ به روز رسانی:1396/03/09
تاریخ به روز رسانی:1396/03/09
تاریخ به روز رسانی:1396/03/09
1396/03/09  به روز رسانی
نماگر
نماگر کل 77847.2
نماگر صنعت 66653.4
نماگر بازار اول 54871
نماگر بازار دوم 171750
بدون تغییر
تعداد ثابت 4
تعداد معامله شده 6687781
حجم معامله 21085
کاهش یافته
تعداد منفی 124
تعداد معامله شده 230236532
حجم معامله 391453
رشد یافته
تعداد مثبت 81
تعداد معامله شده 75775548
حجم معامله 217378
بازار
تعداد دفعات 59976
تعداد معامله شده 571242866
حجم معامله 1215844