پنجشنبه، 2 آذر 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

حفظ و توسعه سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان
بهبود همیشگی سامانه های مورد بهره برداری شرکت و مشتریان
ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان
رسیدگی به هنگام به شکایات وپیشنهادها ،انتقادها
در تلاطم بورس ما راهنمای شما هستیم

  همراه با ما   به دنیای بورس   قدم بگذارید
تاریخ به روز رسانی:1396/09/02
تاریخ به روز رسانی:1396/09/02
تاریخ به روز رسانی:1396/09/02
تاریخ به روز رسانی:1396/09/02
1396/09/02  به روز رسانی
نماگر
نماگر کل 77847.2
نماگر صنعت 66653.4
نماگر بازار اول 54871
نماگر بازار دوم 171750
بدون تغییر
تعداد ثابت 4
تعداد معامله شده 16132313
حجم معامله 100702
کاهش یافته
تعداد منفی 124
تعداد معامله شده 435288431
حجم معامله 1175476
رشد یافته
تعداد مثبت 81
تعداد معامله شده 124243265
حجم معامله 314423
بازار
تعداد دفعات 74155
تعداد معامله شده 802764107
حجم معامله 2277983