جمعه، 11 فروردین 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

حفظ و توسعه سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان
بهبود همیشگی سامانه های مورد بهره برداری شرکت و مشتریان
ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان
رسیدگی به هنگام به شکایات وپیشنهادها ،انتقادها
در تلاطم بورس ما راهنمای شما هستیم

  همراه با ما   به دنیای بورس   قدم بگذارید
تاریخ به روز رسانی:1396/01/11
تاریخ به روز رسانی:1396/01/11
تاریخ به روز رسانی:1396/01/11
تاریخ به روز رسانی:1396/01/11
1396/01/11  به روز رسانی
نماگر
نماگر کل 77847.2
نماگر صنعت 66653.4
نماگر بازار اول 54871
نماگر بازار دوم 171750
بدون تغییر
تعداد ثابت 4
تعداد معامله شده 3737690
حجم معامله 8701
کاهش یافته
تعداد منفی 124
تعداد معامله شده 391481836
حجم معامله 455472
رشد یافته
تعداد مثبت 81
تعداد معامله شده 119021748
حجم معامله 281049
بازار
تعداد دفعات 67254
تعداد معامله شده 628555679
حجم معامله 1046453