پنجشنبه، 30 شهریور 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

حفظ و توسعه سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان
بهبود همیشگی سامانه های مورد بهره برداری شرکت و مشتریان
ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان
رسیدگی به هنگام به شکایات وپیشنهادها ،انتقادها
در تلاطم بورس ما راهنمای شما هستیم

  همراه با ما   به دنیای بورس   قدم بگذارید
تاریخ به روز رسانی:1396/06/30
تاریخ به روز رسانی:1396/06/30
تاریخ به روز رسانی:1396/06/30
تاریخ به روز رسانی:1396/06/30
1396/06/30  به روز رسانی
نماگر
نماگر کل 77847.2
نماگر صنعت 66653.4
نماگر بازار اول 54871
نماگر بازار دوم 171750
بدون تغییر
تعداد ثابت 4
تعداد معامله شده 7746362
حجم معامله 27871
کاهش یافته
تعداد منفی 124
تعداد معامله شده 480195846
حجم معامله 806209
رشد یافته
تعداد مثبت 81
تعداد معامله شده 96640001
حجم معامله 222869
بازار
تعداد دفعات 67157
تعداد معامله شده 765737798
حجم معامله 1524702