یکشنبه، 8 اسفند 1395
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

حفظ و توسعه سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان
بهبود همیشگی سامانه های مورد بهره برداری شرکت و مشتریان
ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان
رسیدگی به هنگام به شکایات وپیشنهادها ،انتقادها
در تلاطم بورس ما راهنمای شما هستیم

  همراه با ما   به دنیای بورس   قدم بگذارید
تاریخ به روز رسانی:1395/12/08
تاریخ به روز رسانی:1395/12/08
تاریخ به روز رسانی:1395/12/08
تاریخ به روز رسانی:1395/12/08
1395/12/08  به روز رسانی
نماگر
نماگر کل 77847.2
نماگر صنعت 66653.4
نماگر بازار اول 54871
نماگر بازار دوم 171750
بدون تغییر
تعداد ثابت 4
تعداد معامله شده 885055
حجم معامله 1573
کاهش یافته
تعداد منفی 124
تعداد معامله شده 327495011
حجم معامله 491264
رشد یافته
تعداد مثبت 81
تعداد معامله شده 153191687
حجم معامله 403084
بازار
تعداد دفعات 63476
تعداد معامله شده 655690183
حجم معامله 1448108