شنبه، 31 تیر 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس

حفظ و توسعه سهم بازار
ارتقاء سطح رضایت و خشنودی مشتریان
بهبود همیشگی سامانه های مورد بهره برداری شرکت و مشتریان
ارائه خدمات 24 ساعته به مشتریان
رسیدگی به هنگام به شکایات وپیشنهادها ،انتقادها
در تلاطم بورس ما راهنمای شما هستیم

  همراه با ما   به دنیای بورس   قدم بگذارید
تاریخ به روز رسانی:1396/04/31
تاریخ به روز رسانی:1396/04/31
تاریخ به روز رسانی:1396/04/31
تاریخ به روز رسانی:1396/04/31
1396/04/31  به روز رسانی
نماگر
نماگر کل 77847.2
نماگر صنعت 66653.4
نماگر بازار اول 54871
نماگر بازار دوم 171750
بدون تغییر
تعداد ثابت 4
تعداد معامله شده 5755500
حجم معامله 17798
کاهش یافته
تعداد منفی 124
تعداد معامله شده 153336981
حجم معامله 299288
رشد یافته
تعداد مثبت 81
تعداد معامله شده 97321280
حجم معامله 301399
بازار
تعداد دفعات 45308
تعداد معامله شده 421169956
حجم معامله 1179231