پنجشنبه، 2 آذر 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
آرشیو اطلاعیه های بازار
0 خلاصه عملکرد بازار مورخ 27 / 08/ 1396 1396/08/29
0 اطلاعیه عرضه اوراق اختیار فروش تبعی سهام شرکت فولاد خوزستان(هفخوز708) 1396/08/29
0 اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد اختیار معامله خرید سهام شرکت گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) برای سررسید مهرماه1397 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران 1396/08/29
0 نگاهی به وضعیت بازار مورخ 29/ 08/ 1396 1396/08/29
0 لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 29/ 08/ 1396 1396/08/29
0 اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/08/30 1396/08/29
0 اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتاریخ 1396/08/29 1396/08/29
0 آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/08/29 1396/08/29
0 اطلاعیه آغاز دوره معاملاتی قرارداد های اختیار معامله خرید و فروش ضفلا1106 طفلا1106 برای سررسید بهمن ماه 1396 در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران 1396/08/27
0 خلاصه عملکرد بازار مورخ 24 / 08/ 1396 1396/08/27
0 اطلاعیه عرضه 1/43 درصد از سهام شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به صورت عمده (غیر مدیریتی) 1396/08/27
0 اطلاعیه عرضه 3/14 درصد ازسهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به صورت عمده (غیر مدیریتی) 1396/08/27
0 لیست نمادهای متوقف تا تاریخ 27/ 08/ 1396 1396/08/27
0 نگاهی به وضعیت بازار مورخ 27/ 08/ 1396 1396/08/27
0 اعلام قیمت اوراق اختیار فروش تبعی در مورخ 1396/08/29 1396/08/27
0 اطلاعیه اعلام نر خ بازده تا سررسید (YTM) اوراق بدهی قابل معامله در شرکت بورس اوراق بهادار تهران درتاریخ 1396/08/27 1396/08/27
0 آمار معاملات سهام، قراردادهای آتی سهم، اوراق مشارکت و گزارش وضعیت شاخص‎های بورس 1396/08/27 1396/08/27
0 اطلاعیه تعدیل قیمت اعمال و تعداد اعمال اوراق اختیار فروش تبعی شرکت گروه دارویی سبحان (هسبحا705) 1396/08/24
0 اطلاعیه تعدیل قیمت اعمال و اندازه قرارداد اختیار معامله خرید بر روی سهام شرکت گروه دارویی سبحان (دسبحا) در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران 1396/08/24
0 اطلاعیه عرضه 78/37 درصد ازسهام شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس به صورت عمده (کنترلی) 1396/08/24