پنجشنبه، 8 تیر 1396
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
آرشیو اطلاعیه های سازمان
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/04/07
آگهی ثبت افزایش سرمایه 1396/04/07
زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/04/07
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/04/07
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 1396/04/07
افشای اطلاعات با اهمیت 1396/04/07
توضيجات شرکت در خصوص تمديد 6 ساله قرارداد اجاره اراضي و عدم تاثير سود و زياني اين رويداد (به پیوست) 1396/04/07
توضيحات شرکت در خصوص اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1397/03/31 (به پیوست) 1396/04/07
توضيحات شرکت در خصوص اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1397/03/31 (به پیوست) 1396/04/07
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30(اصلاحیه) 1396/04/07
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت ايران دوچرخ) 1396/04/07
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني تدارکات کارآمد پويا ابريشم) 1396/04/07
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت بهمن موتور) 1396/04/07
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) (شرکت طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران) 1396/04/07
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري نيک صنعت پارسيان) 1396/04/07
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده) 1396/04/07
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی 1396/04/07
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت پويا همگام) 1396/04/07
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی شده) (شرکت مانا نوين) 1396/04/07
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام 1396/04/07