دوشنبه، 7 خرداد 1397
سهم آذین نامی شناخته شده در صنعت کارگزاری بورس
عنوان تاریخ
عرضه سهام به پرداخت ملت در نماد پرداخت 1396/04/26
تشکر وقدردانی شرکت فرابورس ایران از حسن توجه مدیریت شرکت کارگزاری سهم اذین به قوانین و مقررات 1396/02/04
راه اندازی بازار قراردادهای اختیار معامله سهام در بورس 1395/09/24